Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.stronywww.siedlce.pro

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.stronywww.siedlce.pro prowadzony jest przez firmę see-me Joanna Bobryk-Piwko z siedzibą w Siedlcach, kod pocztowy 08 – 110, ul. Ziuty Buczyńskiej 3, e-mail: studio@see-me.pl, NIP: 8212484716, REGON: 146644218, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Definicje:
Sklep internetowy – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.stronywww.siedlce.pro,
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Usługodawca – see-me Joanna Bobryk-Piwko z siedzibą w Siedlcach, kod pocztowy 08 – 110, ul. Ziuty Buczyńskiej 3, e-mail: studio@see-me.pl, NIP: 8212484716, REGON: 146644218, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym. Formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
Zamówienie usługi – oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług na jego rzecz przez Usługodawcę,
Umowa – umowa o świadczeniu usług zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
Usługa – dostępna w Sklepie internetowym usługa, będąca przedmiotem umowy zlecenie pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,
Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy wybór usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru usług Usługobiorca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego usług lub usuwanie ich z koszyka
Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, będące przedmiotem umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,
Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający dokonanie zakupu.
Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcą, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcą automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7.

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
umożliwieniu zawarcia Umowy poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, możliwości skorzystania z zakresu świadczeń, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, który obejmuje:

Projekt graficzny – po przesłaniu na maila studio@see-me.pl powierzonych materiałów graficznych w przeciągu 3 dni zostanie przesłany link do projektu graficznego. Do 2 dni zostaną naniesione zgłoszone poprawki graficzne.

Panel do edycji treści – aplikacja internetowa pozwalająca na łatwe zarządzanie serwisem www, tworzenie i edycja treści, rozbudowę.

RWD przystosowanie do urządzeń mobilnych – technika projektowania stron www, tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów, tabletów, smarttv, konsol. Strona tworzona w takiej technice jest bardzo uniwersalna i wyświetla się dobrze zarówno na dużych ekranach, jak i małych.

Liczba podstron – do 5. Oznacza to, że w momencie sprzedaży usługobiorca dostaje przygotowany panel pod 5 podstron. Jednak panel cms dopuszcza więcej jeśli usługobiorca ją wykreuje za pomocą panelu CMS.

Aktualności – są to zwykłe wpisy, przeważnie wyświetlane po 3 lub więcej, przeważnie zawierają tekst i ułożone logicznie zdjęcie. Ilość wpisów usługobiorca wprowadzić może bez ograniczeń ilościowych.

Galeria – biblioteka zdjęć, każde ze zdjęć oznaczone może być tytułem, które w łatwy sposób można wprowadić w systemie CMS w zakładce Media. Po kliknięciu w zdjęcie powiększa się do max. rozmiaru zdjęcia jakie zostało wprowadzone przez panel CMS.

Interaktywna mapa Google – Mapa google w sekcji kontakt. Z opcją zoom +/- i street view. Z dokładnym miejscem zaznaczonym przez usługobiorcę, w panelu CMS na mapie usługobiorca może indywidualnie wgrać logo firmy, lub zmienić lokalizację.

Formularz kontaktowy – Formularz kontaktowy zwykle jest w sekcji kontakt i daje możliwość szybkiego wysłania zapytania poprzez stronę. Mail ze strony przekazywany jest bezpośrednio na skrzynkę mailową usługobiorcy.

Integracja z social media – przycisk podążający, facebook, twitter, instagram – który prowadzi bezpośrednio do fanpage usługobiorcy.

Liczba kont mailowych – do 2. Oznacza, że zostanie stworzony profesjonalny adres mailowy np. kontakt@tartakmarek.pl

Serwer 1 rok – oznacza, że zamontowana zostanie usługa hostingu specjalnie dla strony www, bazy danych, skrzynek pocztowych na czas 1 roku. Kolejne odnowienie usługi to kwota 100zł.

Domena 1 rok – oznacza, że zostanie zarejestrowana domena z nazwą wybraną przez usługobiorcę, na czas 1 roku. Kolejne odnowienie usługi to kwota 70zł.

Gwarancja 12 miesięcy – oznacza, że w sytuacji kiedy dane strony www ulegną zniszczeniu, czy to poprzez nieumiejętne obchodzenie się usługobiorcy z systemem czy to przez atak hakerski. Dane zostaną odtworzone z dnia w którym powstała strona.

Akceptując Regulamin, Usługobiorca deklaruje, że jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Usługi z oferty sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Usługodawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Usługobiorcę do urządzeń z dostępem do sieci Internet wyposażonych w przeglądarkę internetową obsługującej Java Script.
Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym www.stronywww.siedlce.pro niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024×768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 9.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych
Usługi udostępniane w Sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.
Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia do prowadzenia Sklepu internetowego oraz przygotowany jest do sprawnego funkcjonowania Sklepu od strony technicznej, organizacyjnej i prawnej.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Usługobiorca może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.
Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza rejestracji.
W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest dodanie Usługi do Koszyka, wypełnienie przez Usługobiorcę dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 19, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Usługodawca potwierdza Usługobiorcy:
a) złożenie Zamówienia,
b) otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) rozpoczęcie realizacji Usługi,
– w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.
Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) po odpowiedniej weryfikacji nie będą rozpatrywane.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Usługobiorca pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
Po wniesieniu przez Usługobiorcę opłaty, wystawiana jest faktura VAT, przesyłana na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracji lub podczas składania zamówienia

§3. PŁATNOŚCI

Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
Do każdego Zamówienia dołączony jest Dowód zakupu (faktura VAT).
Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Usługi:
płatność internetowa – realizowana przez system transferuj.pl
płatność internetowa – realizowana przez system paypal.pl
Wyboru płatności dokonuje Usługobiorca podczas składania Zamówienia.
W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, Usługi zrealizowane zostaną w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
W przypadku nieuregulowania płatności przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych Zamówień złożonych przez tego Usługodawcę do czasu uregulowania przez niego wszystkich zaległości finansowych.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Usług. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§4. DOSTAWA

Realizacja i dostawa Usług odbywa się w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
Czas realizacji Zamówienia każdorazowo określony jest w opisach Usług dostępnych na stronie Sklepu internetowego. W zależności od Usługi wynosi od 1 do 7 dni roboczych.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługobiorcę.
Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności.

§5. REKLAMACJA

Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Poinformowanie Usługodawcy o zaistniałych uchybieniach powinno zostać dokonane po ich stwierdzeniu.
Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres:
see-me Joanna Bobryk-Piwko,
ul. Ziuty Buczyńskiej 3, 08-110 Siedlce
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: studio@see-me.pl
Reklamacja (pisemne zawiadomienie) powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy), dokładny opis stanu faktycznego, którego dotyczy, a także żądanie Usługobiorcy.
Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
O wyniku rozpatrzonej reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za, skoki spadki/wzloty strony www spowodowane zmianami algorytmu w wyszukiwarce google. W przypadku niepewności, co do słuszności działań i zamawianych usług oraz aktualnych wymagań i kanonów algorytmu wyszukującego – Usługodawca zachęca do kontaktu w celu przedstawienia możliwości pozycjonowania strony www dla konkretnych słów kluczowych.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorca, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Usługi.
Uprawnienie powyższe nie przysługuje Usługobiorcy w następujących przypadkach:
– świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

– umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
– umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę,
– szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli, umów, w których Usługobiorca wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Usługobiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do dodatkowych – usług lub rzeczy, umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę,
– dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, umów zawartych w drodze aukcji publicznej
– umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
– umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
W związku z powyższym, uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a zatem sytuacji, kiedy świadczenie usług rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Dyspozycja zawarta w pkt 3 niniejszego paragrafu wynika ze szczególnego charakteru usług świadczonych przez Sklep tj. dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, a także świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy.
W przypadku Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nichdziałalnością gospodarczą lub zawodową – uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorca, wypełniając Formularz rejestracji, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
Dane osobowe Usługobiorcy nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.stronywww.siedlce.pro.

§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.stronywww.siedlce.pro są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.stronywww.siedlce.pro w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.stronywww.siedlce.pro oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Sklepu internetowego, o którym mowa w powyższym punkcie.
Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności podczas realizacji zawartych umów, ponadto Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługobiorcy profesjonalnych usług w zgodzie z najwyższymi standardami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, respektując jednocześnie ich zalecenia dla poszczególnych zamówień.
Usługobiorca niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającej jej pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Przepisu § 10 pkt 6 nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w przypadku ujętym w § 10 pkt 7, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2016 roku.